بی تو بودن را تمام شهر با من گریه کرد

دوست با من هم صدا نالید و دشمن گریه کرد


جای جای بی تو بودن را در آن تنگ غروب

آسمانی ابر با بغض عمیقش گریه کرد


مادربزرگم امروز صبح به رحمت خدا رفتند :(

روحشون شاد