الان داشتم فک می‌کردم که من چه قد تو زندگیم همیشه داشتم ریسک می‌کردم :)

از دوم دبستان تا همین الان

امیدوارم تا آخرین لحظات عمر این جرئت رو داشته باشم که ریسک کنم


زندگی بدون ریسک و احتمال شکست چه جوریه اصن؟ :/