آمد مه شوال و مه روزه گذشت

این ماه‌ترین ماه خدا نیز گذشت


مهمانی امسال خدا پایان یافت

شاید که بگوییم بسی تیز گذشت


پ.ن: کنکور نزدیکه! التماس دعا!