برای دریافت سوالات و منابع ترکیبیات و الگوریتم به لینک های زیر مراجعه کنید

 
 

سوالات
ترکیبیات
الگوریتم

موفق و پیروز باشید