فایل های ترکیبیات:

سر فصل ها

اسلاید بازی ریاضی یزد

بازی ۱

بازی ۲

بازی ۳

بازی ۴

بازی ۵

فایل الگوریتم:

سرفصل ها و تمرین ها

موفق باشید