معلم زبان با چه منطقی برای من غیبت رد کرده وقتی نیم ساعت داشتم باهاش حرف می‌زدم سر کلاس؟ و وقتی تو دفتر نمره‌ اسمم و نمره‌م رو نگاه کرد؟ :|


اونم دقیقن وقتی که من ۱۰ دقیقه قبل از کلاس رفتم با ناظم صحبت کردم که نرم سر کلاس و ناظم گفته که برم؟

ناظمه به پدرم زنگ زده و گفته: من به بچه‌تون گفتم بره سر کلاس ولی نرفته :|


چی بگم آخه دیگه واقعن؟